Trumpalaikė nuomos sutartis-taisyklės

Vėžežerio  poilsiavietė Vėžežerio km. Šaukėnų sen. Kelmės r.

……………d.

 

UAB „Vėžežeris“, įm.k. 303124885, Vilniaus g. 146 – 54, Šiauliai, toliau vadinamas Nuomotoju ir      UAB……………………………įm.k…………………,…………………., Šiauliai , toliau vadinamas Nuomininku, kiekvienas/a atskirai ir/ar kartu vadinamos Šalimi (-s) sudarėme šią Sutartį:

 1. Nuomotojas nuo ………………., 15.00 val. iki …………………, 12.00 val. išnuomoja Vėžežerio poilsiavietę, leisdamas Nuomininkui naudotis poilsiavietės erdvėmis, patalpomis, užtikrindamas poilsiavietės erdvių ir pastatų apšvietimą, elektros instaliacijos ir vandentiekio  veikimą ir tinkamą higieninių sąlygų užtikrinimą.
 1. Nuomininkas nuomoja poilsiavietę šios Sutarties punkte Nr. 1 nurodytam terminui ir sąlygomis  ir moka Nuomotojui …… €:
 • Avansą apmokėti per dvi dienas nuo užsakymo..
 • Likusią dalį – iki ……… bankiniu pavedimu arba grynais.
 1. Nuomininkas įsipareigoja.
  • Griežtai laikytis Vėžežerio poilsiavietės lankymo taisyklių;
  • Pasibaigus sutarties galiojimo terminui išsikelti iš nuomojamųjų patalpų;
  • Sugadinus Vėžežerio poilsiavietėje inventorių ar kitus jai priklausančius daiktus apmokėti jų vertę;
  • Automobilius statyti tik tam leistinoje vietoje.
 1. Nuomininkas turi teisę:
  • Reikalauti, kad būtų suteiktos/išpildytos šios Sutarties punkte Nr. 1 aptartos poilsiavietės nuomos sąlygos;
  • Bet kada nutraukti šią Sutartį.

 

 1. Nuomininkas neturi teisės reikalauti atnaujinti šią Sutartį, pasibaigus Sutarties terminui, nes šios Sutarties punkte Nr. 3.2. yra įsipareigojęs išsikelti iš nuomojamosios patalpos pasibaigus sutarties galiojimo terminui.
 2. Nuomininkui nutraukus nuomos Sutartį sumokėti pinigai (avansas) jam negrąžinami.
 3. Nuomotojas turi teisę nutraukti šią Sutartį:
  • kai nuomininkas nesumoka avanso;
  • kai Nuomininkas ardo ar gadina nuomojamąją patalpą, inventorių arba jį naudoja juos ne pagal paskirtį, arba dėl jų netinkamo elgesio (triukšmo, muzikos leidimo ir k.t.) kiti nuomininkai negali sugyventi poilsiavietėje ir dėl to nuomotojo atstovo jie buvo įspėti žodžiu.
 1. Nuomotojas, gavęs nuomotojo išankstinį apmokėjimą, įsipareigoja sudaryti nuomos sutartį sutartam laikotarpiui. Nuomininkui neatvykus ar atsisakius sudaryti nuomos sutartį, jam (nuomos, ar kitos) paslaugos nesuteikiamos ir išankstinis apmokėjimas negrąžinamas.
 1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.
 2. Šalys pareiškia, kad perskaitė šią Sutartį, suprato jos turinį, sudarymo, vykdymo ir nevykdymo ar netinkamo vykdymo pasekmes. Šalys pasirašo šią Sutartį, kaip dokumentą, kuris atitinka kiekvienos iš jų valią ir šios Sutarties pasirašymo tikslus.
 3. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

Nuomotojas                                                                 

UAB „Vėžežeris                                                                    

Į.k. 303124885                                                                                   

Vilniaus g. 146-54 Šiauliai                                                       

DnB bankas                                                                                     

A.s.LT074010051001829690                                                         

…………………………                                                 

(pareigos vardas pavardė parašas)                                                                           

Nuomininkas

 

 

 

 

 

…………………………

(vardas pavardė parašas)